Wet Werk en Zekerheid (WWZ): Aanzegplicht

Met het in werking treden van deze wet veranderen enkele zaken vanaf 1 januari 2015:

Nieuw is de aanzegplicht: deze verplicht de werkgever om werknemers met een contract voor bepaalde termijn uiterlijk 1 maand voor deze van rechtswege eindigt (de aanzegtermijn) schriftelijk te informeren of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet.

Bij voorzetting dient tevens uiterlijk 1 maand tevoren aangegeven te worden onder welke voorwaarden dat zal zijn. De plicht geldt niet:

1. als de einddatum niet op een kalenderdatum is gesteld

2. voor contracten korter dan 6 maanden, ook niet bij opeenvolgende contracten

3. bij uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding

Aanzegging mag al bij het aangaan van de overeenkomst worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst zelf. De aanzegplicht geldt voor alle (lopende) arbeidsovereenkomsten met een einddatum vanaf 1 februari 2015.