Beperking hypotheekrenteaftrek grensarbeiders per 2015?
Vanaf 1 januari 2015 treedt een nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen die in Nederland inkomen genieten. Deze regeling vervangt de huidige (vrije) keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen. Degene die gebruikt maakt van dit keuzerecht komt in Nederland in aanmerking voor verschillende belastingvoordelen zoals heffingskortingen, persoonsgebonden aftrek en hypotheekrenteaftrek. De nieuwe regeling is een versobering waardoor er voor veel grensarbeiders een einde komt aan genoemde belastingfaciliteiten.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Vanaf 1 januari aanstaande kan een buitenlands belastingplichtige alleen nog in aanmerking komen voor genoemde belastingvoordelen als hij of zij als ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtige’ kan worden aangemerkt. Eén van de belangrijkste voorwaarden om te kwalificeren is het 90%-inkomenscriterium. Een andere voorwaarde is dat de buitenlands belastingplichtige een inkomensverklaring uit het woonland moet hebben.

90%-inkomenscriterium

Het inkomenscriterium houdt in dat ten minste 90% van het inkomen in Nederland aan de loon- of inkomstenbelasting moet zijn onderworpen. Kort gezegd wordt hierbij het Nederlands inkomen afgezet tegen het wereldinkomen. In dit kader wordt onder inkomen het verzamelinkomen (de optelsom van de inkomsten uit box 1, 2, en 3), met enkele daarop aangebrachte correcties, verstaan.

Fiscaal partnerschap

De nieuwe regeling heeft ook gevolgen voor het fiscale partnerschap. Onder de nieuwe regeling kunnen buitenlands belastingplichtigen alleen elkaars fiscale partner zijn als het inkomen van beide partners zelf voor 90% of meer belast is in Nederland, of als het gezamenlijke inkomen voor 90% of meer belast is in Nederland.

Een partner die buiten Nederland werkt, kan dus niet snel meer als fiscaal partner worden aangemerkt. Dit kan grote gevolgen hebben. Inkomensbestanddelen als de hypotheekrenteaftrek kunnen dan namelijk niet meer vrij worden toegerekend tussen de partners. Veel partners verliezen hierdoor gezamenlijk de helft van hun hypotheekrenteaftrek.

Tot slot

De nieuwe regeling inzake de kwalificerende buitenlandse belastingplicht is een versobering ten opzichte van de huidige keuzeregeling. In het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomen uit Nederland kunnen het recht op bepaalde fiscale voordelen zoals heffingskortingen, persoonsgebonden aftrek en hypotheekrenteaftrek met ingang van 2015 verliezen. Deze nadelige gevolgen zullen zich met name voordoen bij vermogenden en bij belastingplichtigen en partners met gedeeltelijk buitenlands inkomen.