Nog geen box 3-heffing over werkelijk behaalde rendement

Een belastingheffing over het werkelijk door de belastingplichtige behaalde rendement uit box 3 is nu en in de nabije toekomst niet uitvoerbaar. Dit heeft de Minister van Financiën Dijsselbloem geantwoord op Kamervragen over de Miljoenennota 2016.
Een dergelijke belasting is complex, en zou ingrijpende waarborgen en een veel uitvoeriger informatie-infrastructuur vergen om ontwijkmogelijkheden te beheersen. Op dit moment zou het de digitalisering van het aangifteproces en de uitrol van de vooringevulde aangifte (VIA) deels terugdraaien. De belastingbetaler zou dan weer zelf zijn aangifte moeten invullen, met meer administratieve lasten tot gevolg.

Knelpunten in een systeem van het belasten van werkelijke rendementen bevinden zich vooral bij de vermogenswinsten en de opbrengst van onroerende zaken. Een vermogenswinstbelasting leidt tot uitstel, en mogelijk afstel, van belastingheffing.

Voor het kabinet blijft een heffing op de werkelijke, individueel gerealiseerde rendementen het gewenste eindbeeld. Het kabinet wil dan ook periodiek, om te beginnen bij een eerste evaluatie van de werking van het voorgestelde systeem drie jaar na inwerkingtreding, opnieuw bezien of een heffing op werkelijk rendement tot de mogelijkheden behoort.