Nederland maakt internationale dubbele heffing van schenk- en erfbelasting flexibeler

Wie als Nederlander emigreert uit Nederland naar België, blijft voor de heffing van erf- en schenkbelasting gedurende 10 jaar nog steeds Rijksinwoner van Nederland bij wetsfictie. Indien men een schenking ontvangt of erft van een Nederlander die korter dan 10 jaar geleden is geëmigreerd uit Nederland, krijgt dus een Nederlandse aanslag schenk- en erfbelasting. België heft schenkings- of successierechten omdat het dan inmiddels een inwoner van België betreft. Het resultaat is dubbele heffing.

Nederland is bereid om een vermindering te verlenen voor de in België geheven schenkings- en successierechten volgens een besluit ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Helaas kan er een mismatch optreden. België en Nederland kunnen de waarde van de schenking of nalatenschap anders berekenen, of afwijkende regels hebben.

Nederland geeft alleen een voorkoming voor de buitenlandse belasting zoals die verschuldigd zou zijn in Nederland als de schenking of vererving in Nederland zou hebben plaatsgevonden. Nu zal in voorkomende gevallen toch een vermindering worden verleend voor de totale in België geheven schenkings- of successierechten (ook al zou Nederland minder belasting heffen in dat geval). Mochten er in de praktijk meer mismatches voorkomen, dan kunnen die gevallen aan de fiscus worden voorgelegd.