ADVOCAAT GENERAAL TREKT HOOGTE FORFAITAIR RENDEMENT IN TWIJFEL

Advocaat-generaal Niessen adviseert de Hoge Raad om te laten onderzoeken of in individuele gevallen de vermogensrendementsheffing buitensporig is. Zo nodig moet rechtsherstel plaatsvinden. Hoewel het niet aan de rechter is om direct in te grijpen, kan de Hoge Raad wel aankondigen in de toekomst in te grijpen.
Met betrekking tot de vermogensrendementsheffing oordeelde Hof Den Haag nog dat deze geen buitensporige last vormde. De A-G betwijfelt of dit nog steeds het geval is. Om te beginnen is het systeem van deze heffing gebaseerd op het optimisme van de jaren ’90 van de vorige eeuw. Inmiddels is de economische situatie op vele punten verslechterd. Bovendien kan een forfaitaire heffing willekeurig uitpakken. De rendementen die individuen realiseren, kunnen onderling sterk verschillen. Het verschijnsel dat personen met verschillende inkomens hetzelfde belastingbedrag moeten betalen, kan strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel.

De A-G ziet de vermogensrendementsheffing bovendien als een hybride belasting: een mengsel van inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Hij stelt dat een vermogensbelasting met een effectieve belastingdruk van meer dan 100% ten aanzien van het werkelijke resultaat het karakter krijgt van een verbeurdverklaring. Belastingplichtigen worden dan immers gedwongen in te teren op hun vermogen. De A-G concludeert dat de vermogensrendementsheffing een disproportionele inbreuk maakt op het recht op ongestoord genot van eigendom. Hij erkent echter dat een directe ingreep door de belastingrechter niet voor de hand ligt. De Hoge Raad kan volgens hem wel aankondigen in de toekomst in te grijpen.

Ook stelt de A-G dat in individuele gevallen rechtsherstel moet plaatsvinden als de heffing hoger is dan de netto-inkomsten en waardevermindering van de vermogensbestanddelen. In de huidige zaak adviseert hij daarom de Hoge Raad om de zaak te verwijzen. Een hof kan dan toetsen wat de (wan)verhouding is tussen het werkelijke en het forfaitaire rendement.