FISCALE AFTREK ONDERHOUDSKOSTEN RIJKSMONUMENT VERVALT
PER 1 JANUARI 2019

Zoals wij u reeds eerder berichtten is op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. Dit wetsvoorstel is vervolgens aangehouden aangezien de omvorming van de monumentenaftrek in een subsidieregeling forse uitvoeringsconsequenties met zich meebrengt waarvoor veel voorbereidingstijd nodig is. Daarom heeft men besloten de wetswijziging in eerste instantie uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2019.
Deze week is door het Ministerie van OCW de Beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’ gepubliceerd. In deze brief wordt geconcludeerd dat het stelsel van instandhouding en onderhoud van monumenten in Nederland meer gebaat is bij een subsidieregeling voor particulier onderhoud van monumentenpanden dan de huidige fiscale aftrek. Deze conclusie wordt gemotiveerd door te stellen dat werkzaamheden aan monumenten een dusdanige toets van zorgvuldigheid vereisen dat men dit niet aan de belastingdienst kan overlaten. De belastingdienst zou immers niet beschikken niet over de kennis en expertise die een gemeente of Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wel hebben of zouden hebben om te beoordelen of het onderhoud of herstel op de juiste manier is of zal worden uitgevoerd (…)
Samengevat: de fiscale aftrek wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidie.
Op hoofdlijnen gaat deze subsidie er als volgt uitzien: particuliere eigenaren van een rijksmonument kunnen in de nieuwe regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte ‘instandhoudingskosten’. Deze instandhoudingskosten zullen naar verwachting aansluiten bij de huidige ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’ welke gaat over sober onderhoud. De subsidie is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Dat betekent voornamelijk alleen regulier onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk.
De beoogde subsidieregeling zal in 2021 worden geëvalueerd waarbij onder andere zal worden gekeken naar gebruik, doelbereik en doelmatigheid.
Belangrijkste conclusies van de beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’:
– De fiscale monumentenaftrek verdwijnt per 1 januari 2019;
– Hier komt een subsidieregeling voor in de plaats;
– Deze subsidie ziet alleen nog op ‘instandhoudingskosten’;
– Geen subsidie meer op (elektrische) installaties e.d.;
– Hoogte subsidie: maximaal 35% van de instandhoudingskosten.

Nog niet bekend: definitieve omschrijving instandhoudingskosten, aftrekplafond (de 35% is vooralsnog onbegrensd) en wie de uitvoerende instantie gaat worden met dien verstande dat dit in ieder geval niet de belastingdienst zal zijn nu de regeling wordt gedefiscaliseerd maar een OC&W gerelateerde instantie (Gemeente / Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed / Nationaal Restauratiefonds e.a.).