Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd

30 juni 2022

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 bevat dit besluit de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022.

Bij het rechtsherstel wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement, geldt voor iedere vermogenscategorie een afzonderlijk forfaitair rendementspercentage. Bij de vormgeving van dit rechtsherstel zijn diverse aspecten betrokken, waaronder budgettaire, uitvoeringstechnische en maatschappelijke aspecten. Het is erop gericht om op een geautomatiseerde wijze uitvoering te geven aan het bovengenoemde arrest. Met de in dit besluit beschreven nieuwe berekening van het voordeel uit sparen en beleggen wordt naar de mening van het kabinet naar redelijkheid op een zo rechtvaardig, aanvaardbaar en uitvoerbaar mogelijke manier rechtsherstel geboden.

Opzet besluit

Onderdeel 2 van dit besluit beschrijft de doelgroep van het rechtsherstel. Vervolgens beschrijft onderdeel 3 van dit besluit hoe het rechtsherstel is vormgegeven. Tot slot beschrijft onderdeel 4 van dit besluit de rechtsbescherming voor de verschillende doelgroepen. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2022.

Niet-bezwaarmakers

Van Rij heeft toegezegd voor het zomerreces een brief aan de Kamer te sturen waarin wordt ingegaan op opties voor compensatie van belastingplichtigen van wie de aanslag over de belastingjaren 2017-2020 al onherroepelijk vaststond op het moment van het arrest (de niet-bezwaarmakers).

Bron: Besluit van 28 juni 2022, nr. 2022-176296, Ministerie van Financiën, Stcrt. 2022, 17063 en Kamerbrief bij beleidsbesluit rechtsherstel box 3, nr. 2022-0000180461, Ministerie van Financiën, 30 juni 2022