Belastingplan 2016: Maatregelen tegen belastinglek bij emigratie aanmerkelijk belanghouder
Het kabinet wil een einde maken aan situaties waarin de schatkist belastinginkomsten misloopt bij emigratie van mensen met een aanmerkelijk belang, oftewel mensen met minstens 5% van de aandelen in een vennootschap. In het Belastingplan 2016 staan maatregelen om dit emigratielek te dichten.
Als mensen met een aanmerkelijk belang emigreren, krijgen ze van de Belastingdienst een zogenoemde conserverende aanslag over de waardegroei van hun bezit in de periode dat zij in Nederland woonden. In de huidige situatie hoeft een emigrant deze aanslag alleen te voldoen als (nagenoeg) alle winstreserves in de vennootschap worden uitgekeerd of bij verkoop van de aandelen. Zolang dit niet gebeurt, hoeft de aanslag niet te worden betaald. De conserverende aanslag wordt kwijtgescholden na 10 jaar verblijf in het buitenland.
In het Belastingplan 2016 wordt de kwijtschelding geschrapt. De conserverende aanslag blijft voortaan voor onbepaalde tijd openstaan. Daarnaast verdwijnt de bepaling dat emigranten met een aanmerkelijk belang de conserverende aanslag slechts hoeven te voldoen bij een winstuitkering van 90% of meer. Voortaan moet bij iedere winstuitkering naar rato belasting worden betaald. Dit voorkomt dat mensen met een aanmerkelijk belang na emigratie een aanzienlijk deel van de winst incasseren zonder dat de Nederlandse fiscus dit (volledig) in de heffing kan betrekken.
Geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders betalen straks evenveel en op hetzelfde moment belasting als niet-geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders.
Let op: De voorgenomen maatregelen gaan met terugwerkende kracht gelden vanaf de publicatie van het Belastingplan op Prinsjesdag 2015. Dit om te voorkomen dat mensen besluiten te emigreren voordat de maatregel in werking treedt, met belastingontwijking als doel!!!
Aanmerkelijkbelanghouders die al in het buitenland wonen, kunnen aanspraak blijven maken op de oude regeling.