Advocaat Generaal bepleit ook rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers

25 april 2022

Advocaat-generaal Niessen komt tot de conclusie dat belastingplichtigen die niet (tijdig) in bezwaar zijn gegaan tegen de vermogensmix toch recht hebben op rechtsherstel.

In zijn conclusie van 24 februari 2022, 21/04407, NTFR 2022/985, is Advocaat-generaal (A-G) Niessen ingegaan op de gevolgen van het Kerstarrest. In een aanvullende conclusie gaat hij nu in op de vraag of belastingplichtigen die niet (tijdig) bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag ook rechtsherstel moeten krijgen op grond van het Kerstarrest.

De A-G merkt hierbij op dat ook al geruime tijd procedures plaatsvinden over de geldigheid van de box 3-heffing voor eerdere jaren dan 2017 in het licht van de mensenrechtenverdragen. In eerdere arresten heeft de Hoge Raad al ruimte geboden voor rechtsherstel in gevallen waarin sprake is van een individuele en buitensporige last.

Volgens de A-G is er geen reden waarom de Hoge Raad bij de beoordeling van de klachten van belanghebbenden zijn geldende rechtspraak niet zou toepassen, waaronder mede begrepen het Kerstarrest en zo te concluderen tot rechtsherstel voor belastingplichtigen die niet (tijdig) bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag.

Bron: Parket bij de Hoge Raad 24 maart 2022 april 2022 (gepubliceerd 21 april 2022), ECLI:NL:PHR:2022:293, 21/04407